Kompletné referencie EURO GEO

Kompletné referencie spoločnosti EURO GEO Košice zo všetkých oblastí pôsobenia...

Inžinierska geodézia

 • Zameranie polohopisu a výškopisu a spracovanie digitálnej dokumentácie pre projektantov
 • Predrealizačné a porealizačné zameranie stavieb rodinných domov v okresoch Košice-mesto a Košice-okolie
 • Porealizačné zameranie vodovodu pre obec Sokoľ
 • Porealizačné zameranie stavby - cesta I. Triedy I/67 – 076
  (Tatranská kotlina – most, Izolex Bau, s. r. o.)
 • Analýza deformačných zmien odkaliska popola, Tepláreň Košice a.s.
 • Vytýčenie stavby bytového domu Javor - Poprad
 • Vytýčenie stavby kláštora Bosých Karmelitánov, Košice – Lorinčík

Poradenstvo pre investorov

 • Príprava podkladov pre výkup pozemkov pre Integrovaný dopravný systém (IDS) mesta Košice
 • Výkupový elaborát pre výstavbu diaľnice D1, Žilina – Strážov, Slovenská správa ciest Prevedenie kompletných pozemkových úprav (PPÚ) v obciach Obišovce a Petrovo, Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Geometrické plány

 • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR – ŽSR (vytýčenie a spracovanie geometrických plánov)
 • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctva SR – Lesy SR š.p. (vytýčenie a spracovanie geometrických plánov)
 • Vypracovanie geometrických plánov o zverení majetku mesta Košice jednotlivým správcom (ul. Hlavná, Kuzmányho – sídlisko, Stredné mesto, Letná ), Magistrát mesta Košice
 • Vyhotovenie registra pôvodného stavu, nového stavu, spracovanie geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie pre 13 záhradkových osád, geometrický plán na návrh a umiestnenie náhradných pozemkov (ZO v Košiciach a Rimavskej Sobote), Krajské pozemkové úrady
 • Vyhotovenie geometrických plánov pre účely reštitúcie v 23 katastrálnych územiach v okresoch Rimavská Sobota, Žilina a Čadca, Slovenský pozemkový fond
 • Oddelenie pozemkov a odňatie z poľnohospodárskej pôdy za účelom usadenia reklamných plôch firmy Respo s.r.o.
 • Iné geometrické plány a vytýčenie hraníc pozemkov - približne 150 zákaziek ročne
 • Vyhotovenie Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) – viac ako 70 katastrálnych území (napr. Holíč, Dedinky, Skároš, Boliarov, Čučma, Čerhov, Lastovce, Jablonec, atd.), Katastrálne úrady SR