Práce v katastri nehnuteľností

Kataster nehnuteľností je súhrn informácií o nehnuteľnostiach. Zahrňuje ich súpis, popis a geometrické určenie. Súčasťou katastra sú informácie o vlastníckých právach k týmto nehnuteľnostiam. Kataster slúži hlavne k ochrane práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností a na budovanie iných súvisiach informačných systémov.

Ponúkané služby

Naša spoločnosť poradí a odpovie na Vaše dotazy ohľadom katastra nehnuteľností. Následne môže vyriešiť súvisiace problémy a ponúknuť tieto služby:

  • identifikácia parcely
  • vytýčenie hranice pozemkov
  • vyhotovenie geometrického plánu
  • oddelenie parciel
  • registrácia obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
  • pozemkové úpravy
  • spracovanie návrhov kúpno-predajných zmlúv
  • zaslanie kúpno-predajných zmlúv vlastníkom pozemku
  • zabezpečenie zápisu platných zmlúv do katastra nehnuteľností

Vybrané referencie z oblasti geodetických prác v katastri nehnuteľností