Práve realizujeme

  • Vyhotovenie geometrických plánov pre reštitučné účely
  • Vyhotovenie Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) - 23 katastrálnych území v rámci celého Slovenska
  • Jednoduché pozemkové úpravy pre účely výstavby logistického centra v okrese Košice-okolie
  • Vytyčovanie hraníc pozemkov v okresoch Košice-mesto a Košice-okolie a vyhotovenie geometrických plánov
  • Predrealizačné a porealizačné zameranie stavieb rodinných domov
  • Majetkosprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR - Lesy SR š.p. (vytýčenie a spracovanie geometrických plánov)Geodetické náčinie